O Našich cieľoch

Zmysluplné využívanie voľného času je pre celú spoločnosť dôležité. Voľný čas je podľa známej autorky Kratochvílovej čas človeka (dospelého či dieťa) na oddych, načerpanie fyzických či psychických síl a relax po skončení  povinností. Je to čas pre zábavu, spoločenské kontakty, sebarealizáciu.

Takéto trávenie voľného času má aj určité prínosy pre osobný život človeka.  Môže dať tak dieťaťu, ako aj mladému človeku,  možnosť byť v kontakte s ľuďmi, nájsť si priateľov, naplniť potrebu „niekam patriť“. Zlepšiť niektoré schopnosti, zručnosti  a vedomosti (napríklad spolupráca, komunikácia), umožní zažiť rôznorodé skúsenosti. Pomôže odpútať sa od sedenia pri počítači a internete. S efektívnym využitím voľného času u detí a mládeže sa najčastejšie spája prevencia rôznych negatívnych foriem správania (alkoholizmus, delikvencia, kriminalita, záškoláctvo…).

Klub Pathfinder je občianske združenie  detí a mládeže skautského typu. Deti sú organizované v oddieloch vedených dospelými vedúcimi alebo mladými lídrami, ktorí pre ne pripravujú rôzne záujmové aktivity zamerané na zmysluplné využívanie voľného času.

Klub Pathfinder  prostredníctvom  výchovno-vzdelávacieho programu venuje rozvoju detí a mládeže v jednotlivých oblastiach:

  • rozvoj fyzickej zdatnosti (plávanie, turistika, raftovanie a rôzne športy)
  • rozvoj táborníckych zručností (stavba stanu, práca s mapou a buzolou, sekerou…)
  • poznávanie prírody (rozoznávanie stromov, rastlín a zvierat)
  • kreativita (ručné práce, fotografovanie, modelovanie, spev, hra na hudobný nástroj…)
  • služba druhým (pomoc starším ľuďom, deťom v detských domovoch…)
  • získavanie správnych životných postojov (úcta, priateľstvo, slušné správanie…)

Kto sú vedúci a mladí lídri?

Každý dospelý vedúci a mládežnícky líder je dobrovoľník, ktorý prešiel  certifikovaným kurzom pre prácu s deťmi a mládežou.  Tento kurz trvá jeden rok a končí teoretickými aj praktickými skúškami. Kritériom pre absolvovanie kurzu je psychické a fyzické zdravie, ako aj trestnoprávna bezúhonnosť. Účastník takéhoto kurzu získa potrebné vedomosti, zručnosti z oblasti pedagogiky, psychológie, metodiky práce so skupinou, deťmi  a mládežou (psychológia dieťaťa, práca so skupinou, komunikačné zručnosti, organizácia a riadenie aktivít, tvorivé myslenie, efektívna príprava hier…).  Okrem tohto kurzu sa prostredníctvom špeciálnych školení  počas činnosti pre klub i naďalej vzdeláva.  Okrem týchto predpokladov musí mať  náš dobrovoľník zodpovedný prístup k práci.

Bude ma to ako rodiča niečo stáť?

Pravidelná účasť na jednotlivých schôdzkach nie je spoplatnená.  Ak sa niekto rozhodne stať členom, môže sa zaregistrovať do klubu prostredníctvom registračného poplatku 4 €,- , ktorý sa platí na celý jeden kalendárny rok.

Účasť na niektorých akciách a aktivitách detí  a mládeže (napríklad pri táboroch, vycestovaní do iných miest a i.) je síce z časti hradená Klubom Pathfinder, no určitú časť výdavkov si účastníci hradia sami.

Ak sa chcete porozprávať o Klube Pathfinder, máte možnosť sa stretnúť s vedúcim oddielu vo vašom meste, ktorý Vám činnosť Klubu Pathfinder rád viac predstaví.  Kontakt nájdete v zozname Oddielov.