Nové trendy v motivácii mladých ľudí k dobrovoľníctvu

Autor: Jana Šolcová

ÚVOD

Počas leta 2016 som s kolegynkami z Centra dobrovoľníctva pracovala na zaujímavom výskume s názvom „Zaži talent.“
V rámci tohto projektu vznikli aj zaujímavé videá, to o našom Pathfinderi je tu: https://www.youtube.com/watch?v=kfY6U0-7E1M

V rámci výskumu som mala možnosť analyzovať rozhovory našich anketárov a anketárok s mladými dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami do 30 rokov. A prečo sme sa tomu venovali?

V oblasti motivácie k dobrovoľníctvu existuje niekoľko teórií, ktoré vysvetľujú ako to funguje.

Mladí ľudia uvádzali široké spektrum konkrétnych motívov k vykonávaniu dobrovoľníckej činnosti. Tieto motívy sme rozčlenili do štyroch základných skupín: altruistická motivácia, normatívna motivácia, egoistická motivácia a pôžitkárska motivácia. Vo všetkých štyroch skupinách nachádzame niekoľko kategórií – motivačných faktorov k dobrovoľníctvu.

Pri analýze prvotnej a sekundárnej motivácie mladých ľudí sme identifikovali tradičné vo výpovediach mladých ľudí aj pracovníkov s mládežou niekoľko altruistických motívov. Tieto motívy boli orientované na pomoc iným, na vnímanie prínosov dobrovoľníctva v prospech tých, ktorí sú prijímateľmi dobrovoľníckej činnosti a ktorí túto pomoc potrebujú:

Jano:„Motivuje ma najmä fakt, že môžem pomôcť iným. To je moja najväčšia motivácia.“

Kristína:„Impulzom prečo som sa rozhodla zapojiť do dobrovoľníctva bola predovšetkým pomoc ľuďom“

Anna: „Pomoc druhým bola pre mňa hlavným motívom.“

Jakub:„Záujem pomôcť ľuďom, ktorí to potrebujú.“

 

Pomoc iným bola orientovaná na pomoc človeku, ľuďom, ale aj pomoc životnému prostrediu či širšej spoločnosti:

Ištván: „Isteže dobrovoľnícku prácu som robil pre druhých a pre všeobecné zlepšenie situácie životného prostredia v Bulharsku.

 

Pomoc iným ľuďom predstavuje rôzne typy ľudí, od neznámych až po blízkych:

Angelika: „Myslím, že človek by mal pomáhať okoliu, príde mi to ako niečo prirodzene.“

Dávid: „Pomoc komukoľvek druhému.“

Anna: „Pomôcť blízkym ľuďom z okolia.“

Gabriel: „Chcem pomôcť vo svojom okolí kamarátom.“

 

K altruistickým motívom sme priradili aj snahu zlepšiť či ovplyvniť svoje okolie:

Angelika: „Snažiť sa ľudom ukázať, že svojou vlastnou aktivitou dokážem ovplyvniť svet okolo seba.“

Jana: „Alebo je to cesta inak pomoc dobrým veciam, niekomu, nejakým spôsobom. Aj keď v zásade je to moja samotná prítomnosť vo svete.“

Karin: „Chcela som aj niečo robiť, nejak zlepšiť svet, neviem to nejak formulovať. Chcela som sa necítiť zbytočne, nejako sa zapojiť do zlepšenia sveta.

 

K altruistickým motívom patrí aj zmysluplné trávenie voľného času, pričom zmysluplnosť sa v tomto prípade spája s prospechom pre iných:

Erika:„Mojím asi hlavným prvotným dôvodom a motiváciou bol fakt, že som to vyhodnotila ako dobré trávenie svojho voľného času. Venovať ho iným“

Ema: „Hľadala som výplň času a zároveň aktivitu, ktorá bude prospešná pre niekoho iného.“

 

Normatívna motivácia vo vzťahu k dobrovoľníctvu sa spája s rôznymi typmi povinností a záväzkov. V prvom rade ide o občiansku povinnosť:

Stanislav: „Ako biely muž z Európy sa považujem za súčasť najprivilegovanejšej časti ľudstva a ľudia, ktorí majú takéto privilégia a by sa mali angažovať vo veciach, ktoré môžu zmeniť spoločnosť k lepšiemu. Teda mojou motiváciou je naďalej snaha zlepšiť spoločnosť, v rámci možností.“

Dalibor: „…. že nie je všetko len o peniazoch, treba si pomáhať aj bez nároku na nejakú finančnú odmenu, je to naša povinnosť, treba sa zastaviť a spomaliť.“

Dávid: „Ak to nespravím ja, nevidím aktuálne nikoho, kto by to urobil.

 

Pracovníci a pracovníčky s mládežou identifikovali u mladých ľudí ako normatívny motív náboženské presvedčenie:

Erik: „Samozrejme je moja motivácia aj viera, či náboženstvo.“

Emília: „Do istej miery si myslím, že tou veľkou motiváciou u mňa môže byť náboženstvo – viera v Boha.

 

Egoistický typ motivácie zahŕňa niekoľko motivačných faktorov. Dobrovoľníctvo predstavuje možnosť naplniť svoje životné ciele:

Ján: „K vykonávaniu takýchto aktivít ma motivujú moje životné ciele.“

Katarína: „Pretože skúsenosti a zručnosti, ktoré získam prostredníctvom dobrovoľníctva  mi bude určite treba pri dosahovaní mojich cieľov, akým je napríklad moja vysnená práca.“

 

Mladí ľudia vnímajú dobrovoľníctvo aj ako priestor na sebapoznanie:

Jana: „Dobrovoľníctvo ťa núti rozmýšľať inšpiratívne, lebo ťa núti zamyslieť sa nad sebou, aký si človek a čo ti vyhovuje, čo nie, aké más alebo nemáš schopnosti. Dobrovoľníctvo ťa dokáže naštartovať, lebo človek sa hľadá celý život a vďaka dobrovoľníctvu sa tiež hľadáš a zisťuješ, čo by si v živote chcel robiť. Toto je to prečo ja som dobrovoľníčkou.“

Barbora:„Motivuje ma i to, ako sa mením ja sama počas dobrovoľníctva, sebapoznanie a odhalenie nových postojov a vnímania situácií.“

 

Motiváciou je tiež ocenenie a spätná väzba:

Alžbeta:„….že uvidím na ľuďoch aj vďaku.“

Jaro: „….a najmä pochvala, ocenenie, spätná väzba, ktorá mi hovorí v čom som dobrá, čo si vážia a v čom sa ešte mám zlepšovať.“

 

Významným motivačným faktorom sú pre mladých ľudí aj sociálne interakcie. Sociálne interakcie súvisia jednak so získaním nových kontaktov a priateľstiev, možnosťou tráviť čas s kamarátmi, ale aj potrebou niekam patriť či začleniť sa, ktorá môže byť v etape dospievania veľmi dôležitou: 

Ján:„Dobrovoľníkom som začal byť hlavne aj kvôli novým a hodnotným priateľstvám a známostiam na oddelení…“

Barbora:„určite ma motivovalo, to že som vedela že tam stretnem nových a fajn ľudí.“

Filip:„Predovšetkým som vedel , že budem tráviť čas s kamarátmi dobrými ľuďmi …“

 

Mladí ľudia aj pracovníci a pracovníčky s mládežou uvádzali ako ďalší motivačný faktor súvisiaci s benefitmi pre dobrovoľníkov a dobrovoľníčky získanie praxe a nových skúseností:

Tomáš: „Motivuje ma získanie praxových rokov, ktoré si udávam do žiadosti zamestnania.“

Klára: „Nakoľko sa chcem po vyštudovaní školy živiť ako učiteľka slovenčiny, neexistuje asi nič lepšie ako takýto životný praxový tréning formou dobrovoľníctva.“

Karolína (26) „Impulzom prečo som sa rozhodla zapojiť do dobrovoľníctva bolo…tiež nadobudnutie praxe.“

Timea (26) „…chcela som popri škole pracovať v praxi“

 

K pôžitkárskej motivácii sme zaradili motívy prinášajúce určité uspokojenie pre dobrovoľníkov a dobrovoľníčky. V prvom rade je to dobrý pocit:

Anka:„Samozrejme,  že ďalším dôvodom by som uviedla dobrý pocit, ktorý sa dostaví po každej jednej návšteve na oddelení.“

Ján:„…ale tiež som si uvedomoval a motivoval ma dobrý pocit …“

 

Mladí ľudia chcú tiež v dobrovoľníctve robiť to, čo ich baví:

Andrea: „Baví ma to a práve oblasť, v ktorej sa zapájam ma veľmi obohacuje a dáva mi to veľmi veľa.“

Hana: „Motivuje ma to, že vždy ma veľmi bavili a stále bavia rôzne kreatívne, výtvarné techniky, rada tvorím pekné veci a ešte lepšie sa mi robí s niekým.“

Beáta: „Mám vzťah k umeniu a hand made veciam, tak som aj v tých veciach chcela dobrovoľníčiť tvorba výzdob, tak som začala.“

 

Mladí ľudia sa do dobrovoľníctva zapájajú aj vďaka tomu že im vytvára priestor pre psychohygienu.

Matúš:  „Ďalej ma motivuje to, že je to akási forma mojej osobnej psychohygieny, reflexie seba samého.“

 

Motiváciou mladých ľudí pre vykonávanie dobrovoľníctva je aj to, že vidia pozitívny efekt/dopad svojej dobrovoľníckej činnosti.

Ján: „Keď vidím, že ten druhý má z toho radosť, dodáva mi to energiu. Vždy sa vrátim na oddelenie hlavne kvôli tým ľuďom teda hlavne deťom, pretože viem, že aj oni budú radi keď prídem a vždy sa spolu veľmi dobre zabavíme a strávime spolu príjemný čas.“

Henrieta (23) „Motivuje ma, keď vidím dobré výsledky svojej práce.“

 

Výsledky nášho výskumu potvrdzujú komplexnosť a zložitosť motivácie k dobrovoľníctvu. Tak ako je to s našimi vedúcimi, vodcami a radcami. Vieme sa prispôsobiť nielen altruisticky motivovaným potrebám ale i tým novým?

Rada s Vami otvorím diskusiu v online forme nášho webu KPP.

 

Použité zdroje:

FRIČ, P., POSPÍŠILOVÁ, T. et al. 2010. Vzorce a hodnoty dobrovolnictví v české společnosti na začátku 21. století. Praha : AGNES. ISBN 978-80-903696-8-9

BROZMANOVÁ GREGOROVÁ A., ŠAVRNOCHOVÁ, M., ŠOLCOVÁ, J. 2016. Dobrovoľníctvo cesta k rozvoju talentu a potenciálu mladých ľudí. Bratislava: BDCISBN 978-80-972255-0-6.