Tábory 2020

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky k prevádzke zotavovacích podujatí podľa § 25 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

UVÁDZAME VÝBER, PLNÉ ZNENIE DOSTUPNÉ TU:

 

Tento dokument sa vydáva s cieľom poskytnúť usmernenie pre prevádzku zotavovacích podujatí počas mimoriadnej epidemiologickej situácie v súvislosti s ochorením COVID – 19.

Maximálny počet účastníkov (deti, vedúci, zdravotníci, inštruktori, personál kuchyne, personál zaisťujúci upratovanie a pod.) zotavovacieho podujatia bude stanovený v súlade s platnými opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia- MOMENTÁLNE DO 100

Konanie putovných táborov je v súčasnosti povolené.

Povinnosti prevádzkovateľa pri zabezpečení ochrany zdravia účastníkov podujatia:

 1. klásť dôraz na vykonávanie vstupného zdravotného filtra u detí a nad rámec zákona aj u ostatných účastníkov akcie,
 2. vykonávať zvýšený zdravotný dohľad v priebehu konania akcie,
 3. zabezpečiť a kontrolovať dôsledné dodržiavanie pravidiel osobnej aj prevádzkovej hygieny všetkých účastníkov akcie: umývanie rúk, používanie dezinfekcie, dodržiavanie preventívnych pravidiel pri kašľaní, kýchaní, kontrola dodržiavanie zásad osobnej hygieny deťmi, dôsledná sanitácia priestorov a prostredia, t.j. prevádzková hygiena všetkých priestorov tábora, so zvláštnym zreteľom na hygienické zariadenia a ich vybavenie toaletným papierom, tečúcou pitnou vodou, mydlom v dávkovači, podľa možností jednorazovými utierkami/uterákmi (alebo každé dieťa musí byť vybavené vlastným uterákom, dezinfekciou); osobitnú pozornosť je potrebné venovať stravovaciemu zariadeniu, vrátane samostatného hygienického zázemia pre personál kuchyne, vrátane priestoru na izoláciu chorých, resp. z nákazy podozrivých osôb.

Hygienické požiadavky – odvíjajú sa od typu ubytovania (pevný objekt, chatky, stanové tábory):

 1. pravidelné denné upratovanie s použitím dezinfekčných prostriedkov s virucídnym účinkom,
 2. pravidelné vetranie všetkých prevádzkových aj ubytovacích priestorov (napr. 2x denne upratovanie a dezinfekcia WC, umyvární a jedálne pred každým podávaním stravy,
 3. vylúčenie detí z účasti na upratovaní priestorov tábora s výnimkou ubytovacích priestorov (izba, stan),
 4. suché záchody a drevené latríny musia byť vybavené čistiacimi prostriedkami a doskou vhodnou na dezinfekciu (pri latrínach sa zabezpečí primerané vrstvenie prírodným materiálom
  a každodenná dezinfekcia) ; v prípade chemických záchodov, tzv. TOI TOI, musí byť zaistená stanovená dezinfekcia;
 5. WC musia byť v dostatočnom počte, podľa možností sa využívajú oddelene podľa skupín detí,
 6. pre zaistenie podmienok osobnej hygieny po použití toalety musí byť zaistené umytie rúk
  v tečúcej vode
  za použitia dezinfekčného prípravku na ruky s virucídnym účinkom,
 7. zaistenie pravidelného a správneho umývania rúk (v súlade s odporúčaním MZ SR) v tečúcej teplej vode za použitia tekutého mydla a jednorazových uterákov; pri absencii tečúcej teplej vody je potrebné doplniť umývanie rúk použitím dezinfekčného prípravku s virucídnym účinkom; dezinfekčný prípravok s virucídnym účinkom na dezinfekciu rúk sa odporúča umiestniť
  do priestoru hygienického zariadenia, do jedálne, kuchyne, ošetrovne a izolácie a priestorov určených na zhromažďovanie
 8. hygienicky bezpečná manipulácia s odpadom,
 9. zabezpečenie vhodných OOPP pre personál v zmysle štandardných predpisov na úseku preventívneho pracovného lekárstva

Požiadavky na prípravu stravy a stravovanie:

 1. prípravu stravy je nutné zaistiť v súlade so správnou hygienickou praxou v nadväznosti na spôsob zabezpečenia stravovania (kuchyňa v pevnom objekte, tábornícka príprava stravy), za zvýšených hygienických požiadaviek u personálu (rukavice, rúška, pracovný plášť, dôkladná hygiena rúk)
 2. pokiaľ bude epidemiologická situácia priaznivá, možno v prípadoch, keď z prevádzkových dôvodov nemožno zabezpečiť prípravu stravy inak, povoliť účasť detí pri jej príprave, s výnimkou tepelného spracovávania. Zdravotný stav detí, ktoré sa zúčastňujú na príprave stravy, musí byť posúdený zdravotníkom a deti musia dôsledne dodržiavať vysoký štandard osobnej hygieny, t.j. predovšetkým účinné umývanie rúk,
 3. sprísnenému hygienickému režimu podlieha celý reťazec zabezpečenia stravovania od nákupu hygienicky bezpečných potravín, použitia pitnej vody, dodržania skladovacích podmienok, rozdelenia pracovných plôch a pomôcok,
 4. potrebné je zabezpečiť oddelené umývanie prevádzkového riadu od riadu, používaného stravníkmi na konzumáciu;
 5. osoby, ktoré zaisťujú prípravu stravy, musia mať zabezpečené podmienky pre vysoký štandard osobnej hygieny, ktorý zahŕňa aj účinné umývanie rúk, možnosť ich dezinfekcie a osušenia jednorazovými uterákmi.

Spôsob zásobovania pitnou vodou

 Postupuje sa podľa štandardných postupov zabezpečenia zdroja pitnej vody v zmysle vyhlášky MZ SR č. 526/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na zotavovacie podujatia, vrátane jej dovozu a donášky.

Doprava

 Ak je dopravu detí do tábora možné zabezpečiť iba verejnou hromadnou dopravou (autobusom, vlakom), budú po ceste dodržané štandardné protiepidemické opatrenia platné pre prepravu vo verejnej hromadnej doprave, odporúča sa využívať súkromnú hromadnú dopravu v priebehu pobytu detí
na akciu, t. j. za účelom výletov a pod.

Režimové opatrenia

 1. Pre účastníkov zotavovacích podujatí pre deti a mládež, vrátane personálu, platí výnimka
  z povinného nosenia rúšok
  pri všetkých aktivitách v rámci lokality, vyhradenej na konanie daného zotavovacieho podujatia, ako aj pri pobyte vo voľnej prírode.
 2. výlety a návštevy verejne dostupných atrakcií (múzeá, galérie, kúpaliská atď.) sa budú organizovať s ohľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu v krajine a podľa platných opatrení.

Potvrdenie o bezinfekčnosti

 1. Prehlásenie o bezinfekčnosti v súlade s § 4 vyhlášky č. 526/2007 Z. z. o požiadavkách
  na zotavovacie podujatia dokladá nielen dieťa, ale aj všetky osoby zúčastňujúce sa na podujatí, t.j. vedúci, inštruktori, personál kuchyne, personál zaisťujúci upratovanie a ďalšie osoby prítomné na akcii.;
 2. u detí potvrdzuje bezinfekčnosť písomným vyhlásením rodič alebo iný zákonný zástupca event. iná fyzická osoba, ktorú k tomu zákonný zástupca dieťaťa písomne splnomocnil a toto písomné vyhlásenie nesmie byť staršie ako jeden deň (rozhodujúci dátum je deň prijatia na akciu).
 3. Vo vyhlásení sa uvádza:
 4. že dieťa (alebo iná fyzická osoba prítomná na akcii) nejaví známky akútneho ochorenia (napríklad horúčky alebo hnačky), vzhľadom k epidemiologickej situácii sa rozširuje vyhlásenie o údaje príznakov infekcie COVD-19, t.j. zvýšená teplota, kašeľ, dýchavičnosť, atď.,
 5. v priebehu 14 dní pred odchodom neprišlo dieťa (alebo iná osoba prítomná na akcii) do styku s osobou chorou na infekčné ochorenie, alebo podozrivou z nákazy a ani jemu, ani inému príslušníkovi rodiny, žijúcemu s ním v spoločnej domácnosti, nie je nariadené karanténne opatrenie.

Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti

 1. Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti vydá rodičovi, resp. zákonnému zástupcovi dieťaťa lekár všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast najskôr jeden mesiac pred začiatkom zotavovacieho podujatia;
 2. ak dieťa užíva lieky alebo jeho zdravotný stav si vyžaduje obmedzenie záťaže, súčasťou potvrdenia sú aj tieto skutočnosti

Postup v prípade výskytu infekcie COVID – 19

 1. v prípade podozrenia na výskyt infekcie COVID-19 pri vzniku akýchkoľvek pochybností bezodkladne informovať miestne príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva;
 2. rodičia, alebo zákonní zástupcovia dieťaťa majú povinnosť hlásiť výskyt infekčného ochorenia
  u dieťaťa do 14 dní po návrate z podujatia
  miestne príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva.
 3. v prípade výskytu infekcie COVID-19 bude akcia ukončená; pri ostatných infekciách záleží na ich druhu a rozsahu ich rozšírenia v danom kolektíve. S touto eventualitou je potrebné oboznámiť rodičov pred zahájením akcie tak, aby bola zaistená ich dostupnosť po celý čas konania akcie.
 4. priestor pre izoláciu musí byť pripravený na využitie kedykoľvek, s vyčleneným WC s možnosťou bezprostredného umývania rúk v tečúcej pitnej vode, podľa možností teplej a následnej dezinfekcie rúk za použitia prípravku s virucídnym účinkom
 5. musí byť zabezpečená okamžitá izolácia infekčne chorého, alebo z nákazy podozrivého, a jeho bezodkladný odvoz
 6. okamžité upratanie a dezinfekcia priestorov, kde bol chorý (dieťa alebo iná fyzická osoba) ubytovaný, alebo sa pohyboval, vrátane dezinfekcie posteľnej bielizne a matracov,
 7. v momente prepuknutia infekcie je nevyhnutné izolovať všetky choré alebo z nákazy podozrivé osoby tak, aby sa zamedzil ich kontakt so zdravými osobami. Mimoriadne dôležité je izolovať úzke kontakty s infekčne chorými (napríklad spolubývajúci, ubytovaní v bezprostrednom susedstve
  s chorou osobou).

Zdieľať: